O nas - Hostel

 1. Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych po ukończonym podstawowym programie terapii uzależnień w placówce lecznictwa odwykowego.
 2. Pacjenci przyjmowani są na leczenie według kolejności zgłoszeń – kolejki oczekujących. Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu medycznego: 7:00-14:35, na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Przyjęcia na leczenie dokonuje się na podstawie skierowania wydanego przez:
  1. Sąd, w związku z prawomocnym orzeczeniem zobowiązania do leczenia odwykowego,
  2. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego,
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie:
  1. osobom posiadającym aktualne powszechne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  2. osobom nieposiadającym aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. Warunkiem przyjęcia na Oddział jest zachowanie abstynencji od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W tym celu personel Centrum przeprowadza badanie pomiaru trzeźwości oraz test na zawartość substancji psychoaktywnych.
 6. Okres pobytu i leczenia pacjenta w oddziale trwa do 26 tygodni i oparty jest na realizacji programu psychoterapii.
 7. Oddziałem kieruje Kierownik Oddziału.
 8. Po ukończeniu leczenia w Oddziale następuje wypis pacjenta.
 9. O wypisaniu pacjenta z Oddziału decyduje Lekarz w porozumieniu z Kierownikiem Oddziału.
 10. Pacjent może kontynuować leczenie w ramach lecznictwa ambulatoryjnego.
 11. Szczegółową organizację Oddziału stanowi Regulamin Hostelu.
Skip to content